December 2017

S.No Title & Authors Name Page
1
Sujoy Sarkar., SudipAuddy., SnehansuShekharSamanta., MrinalKanti Roy and ArkaPravaChakraborty
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170349
2833-2834
2
Abhishek Kumar Shukla and B Nayak
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170336
2782-2784
3
Mallika S Shetty., Uma MayoorPrabhu., Kevin Fernandez., PrakyathMalli., Faizan Ahmed Khan and Prasanna Kumar Rao
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170337
2785-2786
4
Manali Biswas., Debjani Mandal., Abhishek Basu., Bibhas Bhattacharyya., Indranil Saha., Gunjan Dhar and Shamsuzzaman Ahmed
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170338
2787-2792
5
Kushnareva Maria Vasilievna and Shcherbakova Eleonora Grigoryevna
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170339
2793-2796
6
Roy Ashish Kumar and Prasad Tulsi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170340
2797-2799
7
Priyanka Anand, Namrata Sarin and V.K Khurana
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170341
2800-2802
8
Harsh Gupta ., Rahul Gupta., Jalaj Garg ., Vaughn Eyvazian BS., Mohit Turagam., Neeraj Shah ., Nainesh Patel and N.S. Neki
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170342
2803-2805
9
Malonda T.A ., Sanjaya I.N.H., Pangkahila E.S and Mulyana R.S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170343
2806-2807
10
Shabbeer and Sham prasad
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170344
2808-2814
11
Erick Fernandez Castellano., Katerin Lacruz Cardenas and Ariel Fernandez Castellano
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170345
2815-2819
12
Ibrahim Sumaily., Ramzi Daghriri., Majed Assiri., Mohammad Alshareef and Mubarak Alqahtani
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170346
2820-2821
13
Ruhina Tanweer and Faizan Sayeed
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170347
2822-2826
14
Mücahid Yılmaz
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170348
2827-2832
15
Ravi kant Sharma, P. D.Sarkar, Sangita Paneri, R. Lohokare, A. Shende and T.Agrawal
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170335
2778-2781
16
Debbethi Bera., Monalisa Chakrabarty ., Biplab Kumar Paul., Poonam Bandhyopadhyay., Sukhen Das., Souravi Bardhan., Durga Sankar Bhar and Papiya Nandy
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170334
2774-2777
17
Gurpreet Singh., Srijna Rana ., Nirmal Chand Kajal ., Nishanth PS., NS Neki and Nadia
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170333
2772-2773
18
Abhishekkashyap and AbhishekAgarwal
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170332
2769-2771
19
Reshma Suvarna., Surabhi V., Dimple Rani Bangera., Prasanna Kumar Rao., Raghavendra Kini., Gowri P Bandarkar., Roopashri Rajesh Kashyap and Ashwini Baliga
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170331
2767-2768
20
Satkar Rajbhoj., Rahul Bhalsinge., Mrunal Dhole., Sayan Das and Siddhi Raveendran
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170330
2764-2766
21
Jayakrishnan A and Krishna Prabha A
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170328
2753-2755
22
Shikha Srivastava1and Kanchan Singh
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170329
2756-2763
23
Swathi D., Ramesh Kumar Reddy P and Krishna Reddy T
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170320
2720-2722
24
Erhan Gökçek., Ebru Tarıkçı Kılıç and Ayhan Kaydu
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170321
2723-2725
25
Sanjoy Narayan Dhara., AjayBabu Kannabathula and Himadri Sunam
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170322
2726-2732
26
Indranil Sen and Atanu Chandra
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170323
2733-2735
27
Jagannatha Sahoo
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170324
2736-2738
28
Gurbir singh Dhaliwal., Veerpal Kaur and Vinod Kataraia
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170325
2739-2741
29
Rakia Sahaf., Aman-ur-Rehman., Sunila Hussain., Ghulam Rasool., Sameer Anjum., Abdul Hanan Nagi and Nadia Naseem
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170326
2742-2747
30
Arun Mukherjee., Vipla Gombar., MeenaGupta., Sumit Sinha and Yasmeen Shamsi
http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170327
2748-2752