September 2017

S.No Title & Authors Name Page
31
Hameed M. Aklan., Handan Ankarali and Orhan Alimoglu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170223
2302-2305
32
Anandkumar S., Tamilselvan T., Surya R., Suvavarthana N., Kalpana P and Mythili S
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170234
2339-2342
33
Hafez A. Abd-Elhafeez., El-Sayed El-Meghawary El-Sayed., Khaled Nagy Elfayoumy., Khaled Ibraheem Naguib., Ahmed Salama AL-Adl and Mohamad Abdelmoez Ali
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170232
2333-2338
34
Sandeep Saha., Raisa Ghosh and Krishnendu Mukherjee
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170231
2329-2332
35
Vasupradha Govindarajan.,Ramesh Venkatapathy., NirimaOza., Sreejith Parameshwaran., Sriram Kaliamoorthy., Pallavan Bakthavatchalam., Karthikeyan Maruthamuthu and Ambiga Pazhani
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170230
2324-2328
36
Narendra Nikam., Ali Zaid Anwar., Tejas Nikumbh ., Amarjeet Tandur., Sandeep Darbastwar and Abhijeet Joshi
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170229
2321-2323
37
Sachin Mangalekar, Sagar J Shah, Someshwar Golgire, Amol Karagir and Sandeep Patil
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170226
2312-2314
38
Gurdip Kaur., Parneet Kaur., Ramesh Kumar Kundal and Jasmine Kaur
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170225
2309-2311
39
Sudip Indu and Priyanka Chakravarty Indu
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170224
2306-2308
40
Sachin Khanduri, Anshita Singh, Amit Mishra , Smriti Deswal, Tarim Usmani and Daraksha Ekta
DOI: http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr20170255
2431-2435