February 2017

S.No Title & Authors Name Page
31
Jeena Varghese., Jesna Joseph., Laya Paily., Umarani J* and Asha P Shetty
1314-1316
32
Kale Rutuja P., Chacko Lisa., Rakhewar P. S and Shah Tanvi H
1322-1328
33
Shalu Rai*., Deepankar Misra Reader., Mukul Prabhat., Mansi Khatri and Needhika Chhibber
1329-1334
34
Sachin Khanduri., Saurav Bhagat., Gaurav Katyal., Mriganki Chaudhary., Girjesh Kumar., Shobha Khanduri., Suhail Ahmad and Fahimul Huda
1335-1340
35
Anju Sharma1, , Vishwajeet Rohil*, Shweta Paul, Ajit Kumar, Rini Joshi, Ashok Kumar Prasad and Jayashree Bhattacharjee1
1341-1347
36
Akram Zangeneh., Mohammad Mahdi Zangeneh*., Majid Hajialiani., Rohalah Moradi., Farzaneh Nazari., fatemeh sanjabi shirazi., Neda Ansari., Mona LotfiHamadani and Atefeh Ekhtiari
1348-1351
37
Senthil Kumar V S and V Arun Pothan Raj
1352-1355
38
BidishaGhosh, PapiyaNandy, Sukhen Das and Sujata G. Dastidar
1287-1289