November 2016

S.No Title & Authors Name Page
1
Dilip Magdum., Appasab Sandi., Pooja Pharne and Santosh Jadhav
965-967
2
Khaled Khalaf
1011-1015
3
RawhiaArafa
1020-1031
4
Swati Deshmane and Komal Khot
1032-1035
5
Sai Baalasubramanian., Arun Narayan Pradeep K.S., Srinivasan Jayaraman and Thamilselvan Palanichamy
1036-1039
6
Hemalatha K and Veerakumar AM
1047-1051
7
Darshana Warke and Komal Khot
1052-1054
8
Abdulkhalig Ali., Asmaa Elamin and Ahmed Abukonna
1055-1057
9
Sowjan.M., Bharani Kumar.R., Rajakumar.P.G and Sai santhosh.R.B
1058-1060
10
Swati Deshmane and Ambika Arora
1016-1019
11
Elamurugu, M., Thirumoorthy, A and Sekar K
1006-1010
12
Rutuja Prakash Kale., N. Lisa Chacko ., P.S. Rakhewar and Tejas M. Mahajan
998-1002
13
Mukut Seal., Pratim Talukdar., Radhika Maniyar., Shivakumar G C., Sahana S5 and Sankalp Verma
1040-1043
14
Santhi S., Ravi A., Rajeswari vaidhyanathan., Srinivasan B and Sridevi
968-971
15
Shalabh Rastogi
972-973
16
Junaid Nabi., A.W Khan., Aijaz Ahmed Suhaff., Himayun Majeed., Mohammad Sarwar Mir., Nowsheen Zaffar and Sajid Mohammed
1044-1046
17
Kimberly Ku., Lance Heilbrun., Daryn Smith and Elisabeth Heath
974-979
18
Maryam Khayyat Khameneie and Salman Dehkhoda
980-983
19
Nivedita Patil., Rajendra Gosavi and Deepak Phalgune
984-988
20
Samir Kumar Bandyopadhyay and Goutam Roy Chowdhury
989-997
21
Ghanavatian F., Sohrabi N., Taei M and Eslami Moghadam M
1061-1065